Lze vytušit, že stavba tinyloft je ve srovnání s běžnými domy legislativně jednodušší. Jaká jsou pravidla a co vše je potřeba zařídit, než se do toho společně pustíme?

 

Dům KITO je stavbou pro rekreaci do 25 m zastavěné plochy a 5 m výšky s pobytovými místnostmi, hygienickým zařízením a vytápěním. Podléhá tedy územnímu a stavebnímu řízení a vyžaduje:

 1. Územní rozhodnutí na základě § 76 Stavebního zákona 183/2006 Sb.
 2. Ohlášení stavebnímu úřadu na základě § 104 Stavebního zákona 183/2006 Sb.

 

Při splnění určitých podmínek je to ještě jednodušší. Chcete se na ně podívat?

 • sto územního rozhodnutí stačí územní souhlas v případě staveb podle 103

 

 • Ani územní rozhodnutí ani územní souhlas není nutný v případě staveb podle 79.

 • Ani stavební povolení ani ohlášení není nutné v případě staveb podle 103.

 

Příklad: Pokud někdo řekne, že je to kůlna bez hygienického zařízení a vytápění a postaví si ji na pozemku rodinného domu a nebude jí pronajímat, tak není potřeba vůbec nic.

Pokud stavba není na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci nebo slouží k pronájmu, podléhá územnímu řízení a vyžaduje územní rozhodnutí / souhlas.

 

Pokud stavba oficiálně obsahuje pobytové místnosti, hygienické zařízení nebo vytápění, podléhá stavebnímu řízení a vyžaduje ohlášení stavebnímu úřadu.

pis ze zákona: Stavební zákon 183/2006 Sb.

 

Územní řízení

 • 76 Územní rozhodnutí

(1) Umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit vliv jejich užívání na území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území lze jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak. 

 • 96 Územní souhlas

(1)sto územního rozhodnutí stavební úřad vydá územní souhlas, pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat v případech záměrů posuzovaných ve zjišťovacím řízení, nebo pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

(2) Územní souhlas postačí v případech

 1. a) stavebních záměrů uvedených v 103

(2) Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují

 1. o) stavba do 25 m zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o jaderné zařízení nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od společných hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci

Stavební řízení

(1) Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují

 1. a) stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci do 150 m celkové zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím

(1) Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují

 1. e) stavby, a to
 2. stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů a nejedná se o jaderná zařízení